Zorg voor de kinderen
Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof. In eerste instantie zorgt de eigen groepsleerkracht hiervoor. De leerkracht kan, om een juiste begeleiding te kunnen bieden, de hulp inroepen van de Intern Begeleider (IB-er). De IB-er houdt van alle kinderen de ontwikkeling bij en is verantwoordelijk voor adequaat ingrijpen. In een enkel geval bieden we hulp buiten de klas aan.


Er zijn ook kinderen voor wie het leren geen enkel probleem is. De verwerking van de leerstof gaat het vaak gemakkelijk af. Ze snappen het al voordat het uitgelegd is. De Intern Begeleider heeft zich verdiept in het begeleiden van deze kinderen. Zij adviseert de groepsleerkrachten en stelt samen met hen een aangepast programma op. Er is veel materiaal aanwezig om kinderen bij wie het gemakkelijk extra uitdaging te bieden.

Passend onderwijs
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind, om welke reden dan ook, meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in Friesland samen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO-SO Fryslân. Alle schoolbesturen van de basisscholen in Friese gemeenten zorgen er samen voor dat ieder kind kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.  

Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school hulp krijgen vanuit ons samenwerkingsverband. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden.

Visie op passend onderwijs
De basisvraag voor passend onderwijs in het Samenwerkingsverband Passend Onderijs Fryslân: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

Ouders (en leerkrachten) denken mee
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. 

Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

Informatie en contactgegevens online
Op http://www.passendonderwijsinfryslan.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je o.a. het Ondersteuningsplan, contactgegevens, het laatste nieuws (en nog veel meer).
Infectieziekten
Hebt u vragen over hoe om te gaan met infectieziekten b.v.: Mag mijn kind naar school / de kinderopvang en welke maatregelen moet ik nemen t.a.v. extra hygiëne etc.
Voor al deze vragen is er een draaiboek ontwikkeld. Dit kunt u bekijken en eventueel downloaden via de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/ daarna "kind en infectie" invullen bij zoekopdracht. 

GGD Fryslân
De GGD op school.
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. Het bestaat uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland. Onder het motto 'Grip op veilig leven' zetten zij hun ze expertise in. Regiecentrum
Gebiedsteam Waadhoeke
De meeste mensen redden zich prima zelf. Wie hulp nodig heeft, regelt dat vaak in de eigen omgeving. Maar voor sommige mensen is dat moeilijk. Geldt dat voor u? Dan kunt u terecht bij het gebiedsteam Franekeradeel.Even voorstellen…
Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door Ivy Nettekoven. Zij werkt in het Gebiedsteam Waadhoeke (locatie Franeker) en voert taken uit op het gebied van schoolmaatschappelijk werk. Per 1 mei 2019 volgt Amanda van der Veer haar op.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Voor wie kan Schoolmaatschappelijk Werk worden ingezet?
o -Kinderen
o -Ouders / verzorgers
o -Leerkrachten (consultatie)
o -Intern Begeleiders, Zorgcoaches, Directeur van de school (consultatie

Met welke vragen kan ik terecht bij het Schoolmaatschappelijk werk? Bijvoorbeeld;
o -mijn kind luistert niet naar mij
o -mijn kind is druk of agressief
o -mijn kind wordt gepest
o -het gaat niet goed op school, schoolresultaten blijven achter
o -mijn kind heeft moeite met de echtscheiding
o -mijn kind vindt het lastig om voor zichzelf op te komen
o -er is iets met mijn kind, maar ik weet niet precies wat, ik maak me zorgen
o -ik vind het opvoeden momenteel best lastig en wil er graag over praten
o -we hebben financiële problemen en willen graag hulp
o -mijn kind is verdrietig, omdat iemand in de ( directe) omgeving is overleden
o -andere vragen die u heeft over uw kind en waarvan u niet weet waar u terecht kunt
en u wilt graag advies.

Als ik een gesprek wil aanvragen met het Schoolmaatschappelijk werk, hoe doe ik dat?
Wanneer u een gesprek wilt, kunt u dit aangeven bij de leerkracht, directeur, Ib-er of zorgcoach van de school. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Gebiedsteam, telefoonnummer 0517380357 of rechtstreeks een mail sturen aan Ivy, via a.vanderveer@waadhoeke.nl
Ivy/Amanda werkt op maandag, dinsdag, woensdag tussen 09.00-17.00 uur en de donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00.

Bij vakantie, ziekte of afwezigheid is kunt u bellen naar de Centrale Toegang tel 0517380357.

Waar vinden de gesprekken plaats?
Het is mogelijk om de gesprekken te voeren op school, thuis of locatie gemeentehuis Franeker. Dit kan op afspraak of via de inloopspreekuren op de scholen.

Wat kan Schoolmaatschappelijk werk voor mij betekenen?
Ivy/Amanda kan samen met u onderzoeken wat er precies aan de hand is. In een aantal gesprekken kan er met u (en eventueel met uw kind en / of school) een oplossing worden gevonden, die aansluit bij uw situatie, zodat veranderingen in gang gezet kunnen worden. Als het nodig is, zoeken we samen naar een organisatie die u en uw kind het beste kunnen ondersteunen. Schoolmaatschappelijk werk kan indien nodig, bemiddelen tussen u en de school.

Wat is Schoolmaatschappelijk werk?
Preventieve taken zijn belangrijke aspecten binnen de zorg voor kinderen en hun ouders, binnen het onderwijs. Hoe sneller er ingespeeld kan worden op signalen, des te eerder er een passend hulpaanbod geboden kan worden. Het in een zo vroeg mogelijk stadium bieden van aandacht en ondersteuning, vermindert het risico op problemen en uitval op latere leeftijd. Schoolmaatschappelijk werk heeft bij uitstek de mogelijkheid om bij te dragen aan een succesvolle zorgstructuur. Ivy ondersteunt het onderwijzend personeel bij de begeleiding van leerlingen door een brugfunctie te vervullen tussen leerlingen, ouders, school en (jeugd)hulpverlening. Zij neemt deel aan het zorg adviesteam of andere overleggen en werkt samen met de zorgcoach en directeur van de school. Haar activiteiten zijn aanvullend op de ondersteuning en zorg die scholen zelf kunnen bieden.

Vertrouwelijkheid Schoolmaatschappelijk werk
Wanneer een aanmelding via school wordt gedaan, zal school u vragen om toestemming te geven om Schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Soms is het zo dat er zaken spelen ten aanzien van uw kind die belangrijk zijn voor school en/of andere instanties zoals de huisarts, om te weten. Het is in het belang van uw kind om goed samen te werken met u en andere partijen die betrokken zijn bij uw kind en gezin. De schoolmaatschappelijk werker zal daarover eerst met u als ouder in gesprek gaan.

Kosten
De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn gratis.

Algemene informatie over het Gebiedsteam Waadhoeke:
Het Gebiedsteam Waadhoeke kunt u bereiken via de Toegang tel 0517380357 of per mail via gebiedsteam@waadhoeke.nl .

Dit kan als u vragen heeft over o.a.:

o -financiën, geldzaken, minimaregelingen, administratie en schulden
o -trainingen in leren omgaan met geld en voor jezelf opkomen “In the pocket!" (zie hieronder voor meer informatie)
o -relationele problemen
o -gezondheid, zorgvragen, WMO, huishoudelijk hulp
o -(trauma) verwerking
o -echtscheiding en omgangsregeling
o -opvoeding etc.

Op Gebiedsteam kunt u onder andere algemene informatie vinden over opvoeden en opgroeien.

Kindpakket
1 op de 9 kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Op deze wijze kunnen zij volwaardig deel blijven nemen aan de maatschappij. Website Kindpakket