Ouderwerkgroep
De school heeft een ouderwerkgroep. Deze OWG verleent hulp bij activiteiten binnen de school. De ouderwerkgroep bestaat uit een aantal ouders die samen met het team en andere vrijwilligers activiteiten organiseren en begeleiden. Te denken valt dan aan een aantal jaarlijks terugkerende dingen als Sinterklaas, Kerst, etc. Naast het activiteitenplan, dat jaarlijks opgesteld wordt, kunnen daar een aantal “losse” activiteiten bijkomen
Medezeggenschapsraad
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs, bijvoorbeeld over de keuze van een methode of over de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als organisatie, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school of fuseren met een andere school. Iedere school heeft een directeur, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Elke school heeft een schoolbestuur. De Korendrager is een basisschool van de Vereniging voor Christelijk Basis Onderwijs in Noardwest Fryslân. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. In de praktijk overlegt de MR met de directeur, die hiervoor gemandateerd is door het bestuur. Het schoolbestuur of de directeur neemt uiteindelijk de beslissing, maar het is wel de bedoeling dat zij luisteren naar de argumenten die de medezeggenschapsraad (MR) naar voren brengt. Elk belangrijk besluit dat het bestuur of de directeur wil nemen, moet zelfs worden voorgelegd aan de MR. Door actief te zijn in de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. 


Email MR
Schooladviescommissie
Elke basisschool van de vereniging CBO Noardwest Fryslân, dus ook de Korendrager, heeft een schooladviescommissie een commissie die de betrokkenheid van de ouders organiseert. De schooladviescommissie is een orgaan waarin ouders kunnen meepraten over alle zaken die de school aangaan. De beïnvloeding is gericht op de directeur; hij is degene die de verantwoording draagt voor de school. De schooladviescommissie heeft geen bestuurlijke rol zoals de voormalige schoolcommissie. Haar bevoegdheden zijn: gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur. Het overleg tussen de directeur en de schooladviescommissie is formeel en structureel geregeld. Het overleg is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. 
GMR
Naast de M.R. is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.). Daarin zitten vertegenwoordigers van de 13 CBO scholen. De leden van de GMR behartigen de belangen van de ouders/personeelsleden die hun kinderen/ werkzaamheden hebben binnen de vereniging CBO Noardwest Fryslân. Voor informatie omtrent de GMR klik hier

Vereniging CBO-NWF

CBO Noardwest FrysLân bestaat uit 18 scholen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Op de verenigingssite vindt u een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.
Klik hiernaast voor onze advertentie, of download 'm hier als PDF. 


Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.