Even voorstellen

De Korendrager is één van de twee christelijke basisscholen in Franeker. Onze naam draagt de historie van de stad met zich mee. De landbouw heeft hier altijd een belangrijke rol gespeeld. Dat is duidelijk te zien aan de oude ge- bouwen in de stad. Denk aan de Korenbeurs, of aan het Korendragershuisje dat het gilde van de korendragers in 1634 liet bouwen.

Ook in de Bijbel staan verhalen waarin koren een belangrijke en symbolische rol vervult.

De huidige school werd in 1938 gebouwd en op 18 januari 1939 in gebruik genomen. In 1955 opende er een kleuterschool naast, Prinses Marijke. Na een grondige renovatie in 1982 zijn beide gebouwen (kleuterschool en lagere school) samengevoegd. Bij de invoering van de wet op het basisonderwijs ging de school verder onder de naam Christelijke Basisschool Het Bolwerk. In 1995 fuseerde deze school met Christelijke Basisschool De Kruipeal en kreeg hij de naam De Korendrager.

Ouders/verzorgers en de schoolleiding van onze school zijn vertegenwoordigd in de schooladviescommissie. In onze medezeggenschapsraad hebben ouders/verzorgers en personeel zitting. Verder hebben we een gemeenschappelijke  medezeggenschapsraad voor de dertien basisscholen van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs (CBO) Noardwest Fryslân, waar De Korendrager onder valt.

Samen, in onderling overleg – maar elk met hun eigen verantwoordelijkheid – geven deze raden en commissies ‘de school’ gestalte.

Missie

Ergens ter wereld lag een stuk grond klaar om bewerkt te worden. Een tuinman besloot er een mooie bloementuin van te maken. Waar moest hij beginnen? De tuinman maakte een plan en begreep dat hij deze tuin niet alleen kon onder- houden. Hij riep de hulp in van de tuinlieden en met elkaar werkten ze het plan verder uit.

De tuinlieden legden eerst een fontein aan. Het water daarvan gebruikten ze om de grond nat te maken. Spontaan ontkiemden er de mooiste bloemen. Groot en klein en in verschillende kleuren. Alle bloemen waren even mooi en bij- zonder. De tuinlieden ontdekten dat geen enkele bloem hetzelfde was. De ene had meer water nodig, de andere minder. Sommige kwamen tot volle bloei in de zon, andere floreerden op een schaduwrijk plekje. Iedere bloem bloeide op zijn eigen tijd. Er waren bloemen die weinig zorg nodig hadden, andere hadden een speciale behandeling nodig.

Zo moest de klimplant met behulp van een rekje geleid worden, had de bloem die niet snel wilde groeien wat extra bemesting nodig en maakten de tuinlieden ruimte voor het kleine bloempje dat tussen de grote bloemen in de verdrukking dreigde te raken. Door de zorg en liefde van de tuinlieden ontstond een prachtige tuin.

Wij hopen dat we onze school als die tuin kunnen laten zijn. Bovenstaand verhaal vertalen we daarom zo:

  • De Korendrager is een protestants-christelijke basisschool. Dit betekent dat het evangelie van Jezus Christus zoals dit in de Bijbel staat geschreven de basis is voor ons handelen, met als hoofdgedachte recht doen aan de naaste.
  • De Korendrager is een inspirerende school, die kinderen opleidt tot mondige, zelfredzame deelnemers aan de samenleving.
  • Deze samenleving bestaat uit verschil- lende culturen; daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen onderling respect (leren) hebben voor elkaar.
  • Om elk kind tot zijn recht te laten komen, houden wij rekening met individuele ver- schillen.
  • Wij vinden het belangrijk op de hoogte te blijven van zowel maatschappelijke als onderwijskundige veranderingen. Hieruit maken wij keuzes en afwegingen die passen bij onze school.

Visie

Om kernachtig te omschrijven waar het op onze school om draait: wij willen dat een kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een goede sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit een kind te halen wat erin zit. Daarbij spelen ouders/verzorgers een belangrijke, sti- mulerende rol. Dit alles realiseren wij vanuit onze christelijke identiteit. Ons ideaal is een veilige school waar kinderen veel leren en met plezier naartoe gaan.

Onze visie beslaat een viertal terreinen:

  • de religieuze visie;
  • de pedagogische visie;
  • de onderwijskundige visie;
  • de visie op ons personeel.

Religieuze visie
Onze school is een christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is onze inspiratiebron. In de Bijbel lezen wij dat Jezus zich met liefde, tijd en aan- dacht inzette voor de medemens. Zijn leer zegt ons rechtvaardig en verdraagzaam te leven met elkaar, bereid te zijn te vergeven en hoop te houden op een zinvolle toekomst. De school is er niet alleen om de leerstof goed door te geven. Zij is er ook om een verantwoorde positie in de samenleving van morgen voor te leven, als aanvulling op de opvoeding thuis. Iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en werken, is welkom.
Pedagogische visie

Wij willen het kind zo begeleiden en sturen dat het zich ontwikkelt tot een creatief mens, dat zich kritisch durft en kan opstellen in onze maatschappij, met respect voor de ander. De sfeer op school moet veilig en vertrouwd zijn en kinderen moeten er met plezier naartoe gaan. We slagen daar het best in als we zorgen voor orde, rust en gezelligheid.

Onderwijskundige visie
We weten dat geen kind gelijk is en spreken elk kind aan op zijn niveau; dit om ieder kind zo ver mogelijk te laten komen. Binnen een leeromge- ving van orde en regelmaat moeten de kinderen tot een optimale prestatie kunnen komen. Be halve voor rekenen, lezen en taal moet er ook tijd zijn voor creatieve ontplooiing. Het zorgsysteem op De Korendrager vinden wij belangrijk:

zorg om het welzijn, het functioneren van uw kind op onze school. Zorg die uitgaat naar de totale ontwikkeling van het kind: gedrags- en leerproblematieken. De leerkrachten geven de algemene dagelijkse zorg in de groep, en speciale zorg met hulp van de intern begeleider. Deze ondersteunt de leerkracht onder andere met observaties, onderzoek, het schrijven van een groeps- of individueel handelingsplan en groeps- en oudergesprekken.

Visie op personeel

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit en inzet van de leerkracht. Een team kan alleen goed functioneren als de leden daarvan zich veilig voelen binnen de groep. Als ze zich geaccepteerd voelen en de mogelijkheid krijgen hun capaciteiten te ontwikkelen. Iedere leerkracht verwacht van de kinderen de nodige inzet. Dit verlangen we ook van elkaar als leerkracht. Samen staan we voor een grote berg werk. Elkaar hulpvaardig tegemoet treden, vinden we daarbij van groot belang. Samen de problemen en de taken oplossen, brengt een prettige werk- sfeer. En een professioneel, toekomstgericht team. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Altijd zal het kind om (onze) liefde vragen. In alle drukte van buitenschoolse opvang, groepsplannen, Cito-scores en alle andere zaken: het gaat niet om nieuwe structuren, het gaat om het kind. Dat verdient echte aandacht. Daarvoor worden we betaald, daarop heeft het kind recht.